การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ให้ได้ร้อยละ20
27 มิถุนายน 2565
15
0
0

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คุณนวพรรณ พรายพรรณ ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ได้สัมภาษณ์พลังงานจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ให้ได้ร้อยละ20 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการประหยัดพลังงานภายใต้สภาวะวิกฤตด้านราคาพลังงานในปัจจุบัน

::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
::: วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
12 พฤษภาคม 2564
19
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Hover Icon
25 พฤษภาคม 2565
10
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ วัดโฆษิตวิหาร

(13 พ.ค. 65) นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ วัดโฆษิตวิหาร

Hover Icon
6 มิถุนายน 2565
9
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแผนพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต