สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.”
23 มีนาคม 2566
5
0
0

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานชุมชนครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นเจ้าหน้าที่ อปท.ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน ทั้ง 6 แห่งในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานละ ๓ คน รวม ๑๘ คน  ซึ่งการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่ ตลอดจนสามารถนำแผนพลังงานชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
15 มิถุนายน 2565
28
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และจัดประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานและการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิรัฐ อินพานิช จาก กองศึกษาโรงไฟฟ้าฐาน และคุณธนัย โพธิสัตย์ ในการให้ความรู้และช่วยอธิบายกระบวนการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการใช้ Solar Home ในพื้นที่ห่างไกล

Hover Icon
6 มิถุนายน 2565
13
กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ

Hover Icon
14 มิถุนายน 2565
17
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแผนพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต