สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 มกราคม 2566
8
0
0
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายวสุภัทร์ กุเหล็กดำ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน อำเภอ 3 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมบูกิตตา แกรนด์ บอลลรูม โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
15 มิถุนายน 2565
28
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และจัดประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานและการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิรัฐ อินพานิช จาก กองศึกษาโรงไฟฟ้าฐาน และคุณธนัย โพธิสัตย์ ในการให้ความรู้และช่วยอธิบายกระบวนการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการใช้ Solar Home ในพื้นที่ห่างไกล

Hover Icon
6 มิถุนายน 2565
13
กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ

Hover Icon
14 มิถุนายน 2565
17
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแผนพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต